A+ A A-

Πνευματικά Δικαιώματα: Πόλεμος κατά της εύλογης αμοιβής των δημιουργών

Η Εύλογη Αμοιβή αμφισβητείται από την Ηλεκτρονική Βιομηχανία

Εντεί­νε­ται η εκ­στρα­τεία που έχει ξε­κι­νή­σει πα­ρα­σκη­νια­κά η ορ­γά­νω­ση των κα­τα­σκευα­στών ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών (Digital Europe) προ­κει­μέ­νου να αμ­φι­σβη­τή­σει την εύ­λο­γη αμοι­βή. Δώ­δε­κα (12) ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών με κοι­νή ανοι­χτή επι­στο­λή υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον θε­σμό της εύ­λο­γης αμοι­βής.

Το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νο απο­τε­λεί ένα μέ­ρος της κοι­νής δή­λω­σης τους προς τους αρ­μό­διους Ευ­ρω­παί­ους Επι­τρό­πους:

Οι ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών και τα συν­δι­κά­τα τους (τα οποία αριθ­μούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 2.541.000 δη­μιουρ­γούς) ζη­τούν από τα θε­σμι­κά όρ­γα­να λή­ψης απο­φά­σε­ων της ΕΕ να στη­ρί­ξουν τα ευ­ρω­παϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και να αντι­στα­θούν στην πί­ε­ση που δέ­χο­νται από τους κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών οι οποί­οι προ­σπα­θούν να απο­δυ­να­μώ­σουν τη νο­μο­θε­σία της ΕΕ που προ­βλέ­πει την εύ­λο­γη αμοι­βή.

Εδώ και δε­κα­ε­τί­ες το σύ­στη­μα απο­ζη­μί­ω­σης των δη­μιουρ­γών για την εξαί­ρε­ση της ιδιω­τι­κής αντι­γρα­φής (εύ­λο­γη αμοι­βή) που υπάρ­χει στις πε­ρισ­σό­τε­ρες ευ­ρω­παϊ­κές χώ­ρες έχει συμ­βά­λει στη δί­καιη αμοι­βή τους αλ­λά και στη χρη­μα­το­δό­τη­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μιουρ­γί­ας.

Σή­με­ρα, οι κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών μέ­σω της αντι­προ­σω­πευ­τι­κής τους ορ­γά­νω­σης στην Ευ­ρώ­πη (Digital Europe) επι­τί­θε­νται με σφο­δρό­τη­τα σε αυ­τή τη μα­κρό­χρο­νη πρα­κτι­κή και δια­τυ­πώ­νουν απα­ρά­δε­κτες προ­τά­σεις για να στε­ρή­σουν από τους δη­μιουρ­γούς τη νό­μι­μη απο­ζη­μί­ω­σή τους.

Η Apple, η Huawei, η LG, η Samsung και η Xiaomi εί­ναι οι με­γα­λύ­τε­ροι κα­τα­σκευα­στές κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων που δια­τί­θε­νται στην Ευ­ρώ­πη, όμως, κα­νέ­νας από αυ­τούς δεν εί­ναι ευ­ρω­παϊ­κή εται­ρεία.

Διά­φο­ρες έρευ­νες αγο­ράς έχουν δεί­ξει επα­νει­λημ­μέ­νως ότι οι τι­μές των συ­σκευών δεν επη­ρε­ά­ζο­νται από την εφαρ­μο­γή συ­στη­μά­των απο­ζη­μί­ω­σης αντι­γρά­φων. Ένα smartphone μπο­ρεί να εί­ναι ακρι­βό­τε­ρο στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, όπου δεν υπάρ­χει ιδιω­τι­κή αντι­πα­ρο­χή (διό­τι το βρε­τα­νι­κό δί­καιο δεν έχει ιδιω­τι­κή εξαί­ρε­ση αντι­γρα­φής) απ’ ό, τι στη Γαλ­λία, όπου υπάρ­χει ένα κα­θιε­ρω­μέ­νο σύ­στη­μα απο­ζη­μί­ω­σης. Με άλ­λα λό­για, η αμοι­βή ιδιω­τι­κής αντι­γρα­φής σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν επη­ρε­ά­ζει την τι­μή του προ­ϊ­ό­ντος στο οποίο εφαρ­μό­ζε­ται.

Οι μη ευ­ρω­παϊ­κές εται­ρεί­ες από την Κί­να, τη Νό­τια Κο­ρέα και τις ΗΠΑ, υπό την ονο­μα­σία Digital Europe, ζη­τούν να αλ­λά­ξει το δί­καιο της ΕΕ ώστε να μην πρέ­πει να συμ­βάλ­λουν, όπως συμ­βαί­νει σή­με­ρα, στην αμοι­βή των Ευ­ρω­παί­ων δη­μιουρ­γών και ταυ­τό­χρο­να να μην υπάρ­χει και κα­νέ­να όφε­λος για τους κα­τα­να­λω­τές. Σκο­πός τους εί­ναι μό­νο να με­γι­στο­ποι­ή­σουν τα κέρ­δη τους μη κα­τα­βάλ­λο­ντας την εύ­λο­γη αμοι­βή ενώ ταυ­τό­χρο­να οι τι­μές των προ­ϊ­ό­ντων τους θα δια­τη­ρη­θούν ίδιες, αν όχι υψη­λό­τε­ρες!

Οι ευ­ρω­παϊ­κές πο­λι­τι­στι­κές και δη­μιουρ­γι­κές βιο­μη­χα­νί­ες (CCIs) κα­τα­λαμ­βά­νουν μια ιδιαί­τε­ρη θέ­ση στον κλά­δο της ευ­ρω­παϊ­κής οι­κο­νο­μί­ας έχο­ντας δη­μιουρ­γή­σει 12.000.000 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, δη­λα­δή 4 φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρες από την αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία και 6 φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρες από τη βιο­μη­χα­νία τη­λε­πι­κοι­νω­νιών. Η ευ­ρω­παϊ­κή πο­λι­τι­στι­κή και δη­μιουρ­γι­κή βιο­μη­χα­νία (CCIs) εί­ναι η αιχ­μή του δό­ρα­τος της ευ­ρω­παϊ­κής ψη­φια­κής οι­κο­νο­μί­ας, κα­θώς το δη­μιουρ­γι­κό πε­ριε­χό­με­νο απο­τε­λεί αναμ­φι­σβή­τη­τη κι­νη­τή­ρια δύ­να­μη στην ψη­φια­κή αγο­ρά.

Οι δη­μιουρ­γοί απο­τε­λούν τον βα­σι­κό κρί­κο της αλυ­σί­δας της πο­λι­τι­στι­κής βιο­μη­χα­νί­ας. Χω­ρίς αυ­τούς, δεν δη­μιουρ­γεί­ται «Αξία». Οι συγ­γρα­φείς και οι ερ­μη­νευ­τές, όμως, εί­ναι ευά­λω­τοι και έχουν από­λυ­τη ανά­γκη την αμοι­βή τους για να συ­νε­χί­σουν την πνευ­μα­τι­κή τους ερ­γα­σία. Η εύ­λο­γη αμοι­βή απο­τε­λεί το ανα­πό­σπα­στο μέ­ρος αυ­τού του εύ­θραυ­στου συ­στή­μα­τος.

Η Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου των Ευ­ρω­παί­ων Συγ­γρα­φέ­ων (EWC) σε επι­στο­λή της προς τα μέ­λη του συμ­βου­λί­ου, ανα­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: "Για τα επό­με­να πέ­ντε χρό­νια, τα μέ­λη της EWC, οι συγ­γρα­φείς, οι με­τα­φρα­στές και οι εθνι­κές εται­ρεί­ες συλ­λο­γι­κής δια­χεί­ρι­σης θα πρέ­πει να εί­ναι προ­σε­κτι­κοί για να αντι­με­τω­πί­σουν τις πιέ­σεις που θα ασκού­νται από τη βιο­μη­χα­νία πλη­ρο­φο­ρι­κής που ως στό­χους της θα έχει να απο­δυ­να­μώ­σει την εύ­λο­γη αμοι­βή στις χώ­ρες που έχει κα­θιε­ρω­θεί και να απο­φύ­γει την επι­βο­λή της στις χώ­ρες που δεν εφαρ­μό­ζε­ται ήδη".

Πηγή: ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Εργων Λόγου)